Khóa học Lịch khai giảng
Chuyên viên Thiết kế đồ họa
  • Ngày 09-04-2019 tại 93 Cao Thắng, Q.3 (18:00-21:00, Tối thứ 3, 5, 7)
  • Ngày 25-03-2019 tại 93 Cao Thắng, Q.3 (18:00-21:00, Tối thứ 2,4,6)
Thư ký Điều hành Chuyên nghiệp
  • Ngày 01-04-2019 tại Cao Thắng, Q.3 (18:00 - 21:00, thứ 2,4,6)
Quản trị Nhân sự
  • Ngày 28-03-2019 tại Số 8 - Nguyễn Văn Tráng, Q1 (18:00 - 21:00 thứ 3,5)
Thư ký Y khoa chuyên nghiệp
  • Ngày 25-03-2019 tại 08 Nguyễn Văn Tráng,Quận 1 (8:00 – 16:30, thứ 2 đến thứ 6)
  • Ngày 25-03-2019 tại 08 Nguyễn Văn Tráng,Quận 1 (18:00 - 21:00, thứ 2 đến thứ 6)
Chuyên viên công nghệ phần mềm NIIT digiNxt MMS
  • Ngày 26-03-2019 tại 93 Cao Thắng, Quận 3 (18:00 - 21:00 (thứ ba, năm))
Chuyên viên Social Media Marketing
  • Ngày 22-04-2019 tại Cao Thắng, Q.3 (18:00 - 21:00, Thứ 2,4,6)
Chuyên viên phân tích Dữ liệu lớn - Big Data 400 giờ
  • Ngày 01-04-2019 tại Cao Thắng, Q.3 (18:30 - 20:30, Thứ 2,4,6)